top of page

Kənd təsərrüfatı
AVRASİYA PATENTİ № 037875 (2021)

MAGMATRIX AGRO, elm və texnologiya sahəsindəki son nailiyyətlərdən istifadə edir ki, bu da dünyada istehsal olunan bütün oxşar cihazlardan üstünlüyünü əldə etməyə imkan verir. Xüsusilə, MAGMATRIX AGRO cihazları mövcud analoqlardan daha güclü və yığcamdır. Texnologiya patentlidir.

MAGMATRIX sinif cihazlarında, maqnetik sahənin suya təsirinin intensivliyini 20 dəfədən çox artırmağa imkan verən xüsusi bir neodimyum maqnit matrisi istifadə olunur. Bundan əlavə,  MAGMATRIX AGRO  suyun maqnitləşdirilməsinin istifadəsi ilə yanaşı, bir vorteks effekti və infrasonik rəqslərlə suyun emalı nəticəsində,suyun quruluşunu yaxşılaşdırır və suyun bir çox keyfiyyət qöstəricilərini yaxshilaşdırır.

Son onilliklərdə ABŞ, Çin, Rusiya, Hindistan, Yaponiya, Almaniya və başqa ölkələr də daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkəsində əkinçilikdə suvarma suyunun keçmiş maqnit emalının tətbiqi ilə bağlı əla nəticələr əldə edilmişdir.

 

Suyun maqnetik emalı güclü bir sabit və ya dəyişkən maqnit sahəsi olan xüsusi cihazlardan axan suyun təsirinə aid olduğunu vurğulamaq lazımdır. Suyun maqnitlə emalından sonra kimyəvi tərkibini qoruyarkən quruluşu dəyişir, bu da onun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, yəni adi su kimyəvi və bioloji cəhətdən daha  keyfiyyətli və bioloji cəhətdən aktiv olur.

Maqnitləşdirilmiş suyun suvarma üçün istifadəsi təcrübəsi göstərir:​

 • Müxtəlif növ bitkilərin məhsuldarlığı bitki növündən asılı olaraq 25% -dən 100% və ya daha çox artır;

 • Suvarma suyunun istehlakı 25-30% azalır;

 • Gübrələrin istehlakı 30-50% azalır;

 • Vegetativ dövr 7-15 gün azalır;

 • İstifadə olunan toxum miqdarı azalır ;

 • Müxtəlif bitkilərin məhsullarının raf ömrü iki dəfədən çoxalır;

 • Kimyəvi gübrələrə ehtiyac% 80 azalır;

 • Torpağda olan göbələklərin və bir sıra patogen bakteriyaların, mikroorqanizmlərin və parazitlərin inkişafının qarşısını alır;

 • Şoran torpaqların 30-40% şoranlaşmasını azaldır.

953679085_orig.jpg
2_40_orig.jpg

Maqnitləşdirilmiş su bitkiləri yüksək duzlu su ilə sulamağa imkan verir, həmçinin şoran torpaqların məhsuldarlığının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına kömək edir. Bildiyiniz kimi, duzlu sudan iki əsas səbəbdən suvarma üçün istifadə etmək olmaz. Birincisi, duzun çökməsi bitkilərdə baş verir, bu da suyun hüceyrələrarası sirkulyasiyasını gecikdirir. Ikincisi, duzlar torpaq kapillyarlarına yığılır və onu keçilməz edir. Bununla yanaşı, bəzi ölkələrdə bitkilərin sərt su, o cümlədən dəniz suyu ilə sulanması üsulu tətbiq olunur. Kalsium sulfatı, maqnezium və natrium xloridlə zəngin, duzlu cod duzlu sudan istifadə etməklə şoran torpaqlarda aparılan bu üsulun sınaqlarının nəticələri çox uğurlu oldu. Tərəvəz və dənli bitkilərin məhsuldarlığı duzlu su ilə suvarma zamanı adi şirin su ilə müqayisədə 1,5-2 dəfə artmışdır.

MAGMATRIX AGRO qurğuları bir neçə modifikasiyada istehsal olunur:

 • Bitkilərin hortumla suvarılması üçün xortumda;

 • Böyük sahələrin suvarılması üçün su kəmərinin çıxışında quraşdırılan cihazlar;

 • Istixanalarda quraşdırmaq üçün;

 • Damcı və yağışlı suvarma növləri üçün;

 

Suvarma zamanı yaşıl kütlənin və buğda dənələrinin kök sisteminin cücərmə təcrübəsinin nəticələri:

1 - adi su ilə sulanan;

 

2 - standart bir aparatla maqnitlənmiş su ilə sulanan;

 

3 - MAGMATRIX AGRO aparatı ilə maqnitləşdirilmiş su ilə sulanan.

Maqnitləşdirilmiş su ilə suvarıldıqda torpaqdakı buğda dənələrinin

cücərməsində bir təcrübə

 

A. Adi su ilə sulanan cücərmiş buğda dənələrinin kök sistemi;


B. Maqnitləşdirilmiş su ilə sulanan cücərmiş buğda dənələrinin kök sistemi.

corn.jpeg

Kənd təsərrüfatında maqnitləşdirilmiş suyun müxtəlif növ bitkilər üçün istifadəsinin nəticələrinə dair nümunələr

Таблица прироста растений.az.jpg

References

 1. Классен В.И. Омагничивание водных систем. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1982. – 296 с.

 2. Дардымов, И.В., Брехман И.И., Крылов А.В. - В кн.: Вопросы гематологии, радиобиологии и биологического действия магнитных полей: (Материалы Второй науч. конференции ЦНИЛ) // Томский мед. ин-т. Центр. науч.-исслед. лаборатория "ЦНИЛ". Сиб. филиал Всесоюз. о-ва патофизиологов. Лаборатория биофизики НИИ ядерной физики при ТПИ. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1965, с. 325 - 328.

 3. Ткаченко Ю.П. Магнитные Технологии В сельском хозяйстве [Электронный ресурс]. URL: https://www.proza.ru/2016/09/26/1066.

 4. Сысоев В.В. Магнитные технологии в экологии, энерго- и ресурсосбережении. Обзор // Сайт Экологического пресс-центра [Электронный ресурс]. URL: http://ecopress.center/page10118636.html.

 5. Лисин, В.В. Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водных систем / В.В. Лисин, Л.Г. Молчанова // Материалы III научно-итоговой конференции Семипалатинского медицинского института. -Семипалатинск: Книжное издательство, 1967. С. 37 - 38.

 6. Волконский, H.A. Омагниченная вода // Гидротехника и мелиорация, 1973. -  №9. С. 18 - 20.

 7. Лебедик А.И. Влияние предпосевного замачивания обработанных водой семян сахарной свеклы на рост растений и урожай корней // В кн.: Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водных систем. Сборник второго всесоюзного совещания. – М.: Цветмет информация, 1971, с.310-313.

 8. Пасько О.А. Активированная вода и её применение в сельском хозяйстве: монография/ О.А.Пасько - Томск: Изд-во ТПУ, 2000г., с 133.

 9. Агропромышленность|Сельское хозяйство. Эффективные инновации (Презентация компании ООО «Инновэйт Групп») [Электронный ресурс]. URL:  http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_309472.pdf.

 10. Йулчиев Б. Магнитная вода и урожайность пшеницы // «Достижения науки и техники АПК, № 07-2011, с.37-38.

 11. О свойствах воды, обработанной магнитным полем // Сайт ООО "ЕТВ-Технология ПЛЮС" [Электронный ресурс]. URL: http://www.ukr-prom.com/firm-3472/articles/694/.

 12.  Габриелов Ш.Ж. Посевные качества семян и сохранность сельскохозяйственных культур при воздействии магнитными полями // Автореф. дис. канд. с.-х. наук. – Ставрополь, 1996. – 21 с.

 13. Сокольский Ю.М. Омагниченная вода. Правда и вымысел. – Л.: Химия, 1990. – 144 с.

 14. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). -  М.: Экономика, 2000. – 421 с.

 15. Галиев Ж.К., Галиева Н.В. Методы расчёта денежных потоков при оценке эффективности инвестиционных проектов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2003, № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://booksc.org/book/36432455/384e25.

 16. Кучер Р. Бизнес идея выращивание помидоров в теплице с расчетами // Сайт «Зарабатываем сами» [Электронный ресурс]. URL: https://zarabatyvayemsami.ru/biznes-pomidory-v-teplitse/.

 17. Сысоев В.В. О безреагентной обработке воды для защиты от накипи и коррозии // Сайт «Энергоинформ – Альтернативная энергетика, энергосбережение, информационно-компьютерные технологии». URL: http://www.energoinform.org/professionals/bezreagentnaya-obrabotka-vody.aspx.

 18. Калистратов В.А., Любецкий Л.Л. Применение омагниченной воды в сельском хозяйстве // ООО ПКФ «Экси-Кей», ЗАТО Северск, Томской области [Электронный ресурс]. URL: https://studylib.ru/doc/983014/ustrojstvo-maut-v-sel._skom-hozyajstve---pkf-e-ksi-kej.

 19. Сысоев В.В. О безреагентных методах водоподготовки в системах теплоснабжения для защиты от накипи, инкрустаций и коррозии в нормативно-технических документах // Сайт «Профессионалы.ру». Сообщество «Энергоэффективность и энергосбережение» [Электронный ресурс]. URL: https://professionali.ru/Soobschestva/energoeffektivnost_i_energosberezhenie/.

 20. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1993 г. N 1058 "О развитии научно-производственной деятельности в области магнитологии и создании магнитотронов» // Сайт Налоговый Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://nkrfkod.ru/zakonodatelstvo/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14101993-n-1058/.

MAGMATRIX CİHAZLARININ İŞLƏMƏSİNƏ TEXNİKİ SINIRLAMALAR

 • MAGMATRİX cihazlaın işləmə temperaturu +1 ilə +75 dərəcə arasındadır.

 • İlk tətbiqə başlamazdan əvvəl aparatdan 3-4 dəqiqə su keçirtmək lazımdır.

 • + 75 ° C-dən yüksək olan sudan apatda istifadəsi qadağandır, çünki bu, maqnit matrisinin demanyetizasiyasına səbəb ola bilər.

 • Cihaz ayrılmazdır və cihazı açmaq cəhdi ona zərər verəcəkdir.

 • Cihazdan sudan əlavə digər mayelərin keçməsi qadağandır.

 • Çirklənmiş suyun cihazdan keçirilməsi  qadağandır.

 • Maqnetik matrisin maqnitlənməsinin azaldılması: 10 il ərzində 1%.

 • Zəmanət müddəti: 3 il

bottom of page